Privatlivspolitik

HARBOE CONSULTs privatlivspolitik

HARBOE CONSULT er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for de, som vælger at besøge vores hjemmeside. Denne politik beskriver, hvordan vi som dataansvarlig behandler dine persondata, hvem dine persondata deles med, dine rettigheder som registreret og dine klagemuligheder.

Dataansvarlig

HARBOE CONSULT er dataansvarlig for behandlingen af de afgivne personoplysninger. Du kan kontakte HARBOE CONSULT på følgende måder:

Telefon: +45 23 62 02 89
E-mail: michael@harboe.nu
Adresse: Grønningen 17, 1270 København K

Anvendelse af persondata hos HARBOE CONSULT

HARBOE CONSULT anvender persondata til løsning af de ydelser og opgaver, som vores kunder rekvirerer og til indgåelse af aftaler. For at løse disse opgaver er det nødvendigt, at HARBOE CONSULT indsamler, opbevarer og behandler data af forskellig karakter.

Disse data omhandler typisk kundens navne- og adresseoplysninger, ID-oplysninger – herunder opbevaring og kommunikation/databehandling ved anvendelse af CPR-nummer, CVR-nummer og andre offentlige ID-oplysninger.

HARBOE CONSULT lagrer disse oplysninger i selvstændige og sikrede softwaremiljøer via hostede løsninger hos IT-udbydere, som HARBOE CONSULT har indgået databehandleraftaler med.

HARBOE CONSULT er i forhold til kunderelationen den dataansvarlige og kan i den sammenhæng defineres som databehandleren, idet vores ydelser er et resultat af behandling af data, der bl.a. indhentes og kodes via ID-oplysninger.

Endvidere opbevarer og anvender HARBOE CONSULT ID-oplysninger på alle vores kunder samt personer knyttet til kundevirksomheder, f.eks. ejere, bestyrelsesmedlemmer osv. Dette er et krav i henhold til gældende revisorlov samt kundekendskabskrav i hvidvaskloven.

Hjemlen til behandling og anvendelse af persondata

HARBOE CONSULTs anvendelse af persondata til løsning af den stillede opgave udføres med hjemmel i databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b. ”Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.”

HARBOE CONSULTs anvendelse af persondata til opfyldelse af kravene i Hvidvaskloven sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c. ”Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.”

Dataudveksling med tredjemand/tredjeland

HARBOE CONSULT udveksler data af forskellig karakter, der omfatter informationer om de ovenfor anførte registrerede ID-oplysninger. Enhver dataudveksling sker med hjemmel i lovgivning, herunder skattelovgivningen, revisorloven, regnskabsloven og/eller andre relevante love og bestemmelser udstedt af en offentlig myndighed. Dataudvekslingen med tredjemand omfatter kun offentlige instanser. Videregivelse af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis udførelsen/løsningen af opgaven nødvendiggør dataudvekslingen.

Anden udveksling af data med tredjemand sker efter gensidig aftale med kunden og kan omfatte udveksling af data med forsikringsselskab, a-kasse, pensionskasse, pengeinstitut eller anden relevant aktør. En sådan udveksling sker som led i løbende og kontinuerlig løsning af de opgaver, som er aftalt mellem HARBOE CONSULT og kunden.

HARBOE CONSULT videregiver aldrig dine persondata til virksomheder eller personer i tredjelande.

Der sker ingen udveksling i markedsføringsmæssige øjemed.

Nyhedsbreve

Som kunde hos HARBOE CONSULT tilmeldes man automatisk et nyhedsbrev pr. e-mail, medmindre man ved kundeetableringen positivt har frabedt sig sådanne henvendelser. Enhver modtager af nyhedsbrevet kan til hver en tid afmelde sig ved direkte klik i bunden af udsendte e-mails.

Kommunikation og digital udveksling af data

HARBOE CONSULT kommunikerer med kunden gennem anvendelse af ikke-krypterede e-mails, medmindre andet konkret er aftalt med kunden. Personfølsom data kommunikeres kun via ikke-krypteret e-mail, når der er indgået entydig aftale herom mellem HARBOE CONSULT og kunden.

Sletning af data

Når anvendelse af data er ophørt, som følge af kunderelationens ophør eller tilsvarende, arkiveres persondata digitalt og slettes efter en periode på fem år, dog først når der ikke er ikke-forældede krav.

Persondata anvendes ikke efter ophør af en kunderelation men opbevares alene til opfyldelse af bestemmelserne i gældende revisorlov, dokumentation for udført arbejde mv.

Persondata for potentielle kunder arkiveres i en periode på 12 måneder. Data opbevares, da potentielle kunder ofte ikke indgår en kundeaftale straks men først efter noget tid.

Dine rettigheder

HARBOE CONSULTs anvendelse af dine persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 12-22, giver dig følgende rettigheder:

Ret til indsigt i de behandlede persondata

  • Du har ret til at få bekræftet dine persondata og adgang til/indsigt i data som HARBOE CONSULT behandler. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
  • Indsigt fås ved henvendelse til michael@harboe.nu med angivelse af fulde navn, adresse og CPR-nummer/CVR-nummer angivelse.

HARBOE CONSULT forbeholder sig ret til at foretage kontrol af, at henvendelsen kommer fra ejeren af persondata.

Ret til berigtigelse af persondata

  • Du har ret til at få berigtiget dine persondata, hvis HARBOE CONSULT behandler data om dig, som enten er unøjagtige eller decideret ukorrekte.

Ret til sletning af persondata

  • Du har ret til at få slettet dine persondata uden unødig forsinkelse i visse tilfælde inden tidspunktet for HARBOE CONSULTs almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Du har ret til at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personlige data (hvor behandling af data er baseret på samtykke).

Ret til begrænsning af behandling

  • Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine persondata, hvis behandlingen af data anvendes til mere, end hvad formålet for opgaven nødvendiggør, hvis rigtigheden af data bestrides, hvis anvendelsen er ulovlig eller hvis du har gjort indsigelse mod anvendelsen. I disse tilfælde vil HARBOE CONSULT kun opbevare dine persondata.

Ret til dataportabilitet

  • Du har ret til, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, at modtage de persondata du selv har afgivet til HARBOE CONSULT og anmode os om at overføre dine data til en anden dataansvarlig.

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over HARBOE CONSULTs behandling af dine persondata, skal klagen indgives til Datatilsynet, som kan kontaktes på følgende måder:

Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

Ændringer i privatlivspolitikken

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden ved at lægge en ny version på vores hjemmeside. Du bør tjekke denne side lejlighedsvis for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer.

HARBOE CONSULT på internettet – www.harboe.nu

Der bruges cookies på HARBOE CONSULTs hjemmeside, og deres formål er at forbedre din brugeroplevelse. Cookies sat på hjemmesiden har en levetid på 14 dage.

Der bruges følgende typer cookies:

  • Måling af brugeradfærd (Google Analytics), så vi kan forbedre hjemmesiden (tredjepartscookie)
  • Optimering af brugeroplevelsen på websitet (førstegangscookies og session-cookies)